Podsumowanie projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”

5 kwietnia 2024

Obrazek zawiera cztery logotypy: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podlaskiego i Unii Europejskiej

Miasto Bielsk Podlaski zrealizowało projekt w ramach, którego mieszkańcy Bielska Podlaskiego otrzymali dofinansowanie w postaci grantów na montaż instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie otrzymały osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i spełniające wymogi regulaminu udzielania dofinansowania.

W wyniku realizacji projektu zamontowane zostały 72 mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dofinansowanie przyznane mieszkańcom wynosiło 65% kosztów kawalifikowalnych. Wkład własny dotyczący montażu mikroinstalacji pokryli mieszkańcy. Miasto poniosło wydatki na Inspektora nadzoru, które również w części zostały pokryte ze środków unijnych.

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Projekt „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”  był dofinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Projekt realizowany był w latach 2021-2022.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 996 211,72 zł, z czego 1 293 244,02 zł to dofinansowanie z UE.

Tags: , , ,