Podsumowanie projektu „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”

5 stycznia 2024

Pozioma grafika z czterema banerami. Od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Podlaskie, Unia europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Podsumowanie projektu „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”.

Miasto zrealizowało projekt w ramach, którego zakupiono dwa nowoczesne autobusy elektryczne oraz ładowarki mobilne, wdrożono system informacji pasażerskiej i liczenia pasażerów, przebudowano ulicę Słowackiego, wybudowano miejsca parkingowe w ulicy Kopernika.

Działania związane z projektem miały na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z sektora transportu na terenie miasta Bielsk Podlaski.

W ramach projektu prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna promująca transport publiczny. Poprzez kolportaż ulotek, broszur i plakatów zachęcano kierowców do korzystania z komunikacji publicznej. Dzieci ze szkół uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych promujących alternatywne do samochodów środki transportu. Zorganizowano też miejski konkurs plastyczny pod hasłem: „Rowerem lub autobusem komunikacji miejskiej przez Bielsk Podlaski”. W środkach masowego przekazu wyemitowano spot reklamowo-edukacyjny.

Projekt „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”  był dofinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Wartość projektu wyniosła przeszło 6 mln, z czego 4,9 mln zł to dofinansowanie z UE.

Tags: , , , ,