Pomysł Bielska Podlaskiego na rewitalizację w 2017 roku. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta

Prowadzący spotkanie na scenie domu kultury. Za nim wyświetlony slajd z tytułem spotkania.
23 listopada 2022

21 listopada 2022 r. Miasto Bielsk Podlaski pochwaliło się przed innymi samorządami z województwa podlaskiego, a także innymi uczestnikami Akademii Rewitalizacji, realizacją przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji uchwalonym przez Radę Miasta Bielsk Podlaski we wrześniu 2017 r.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych w gminie. W Akademii wzięli udział przedstawiciele 10 samorządów z terenu województwa podlaskiego, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także z ZUS. Na Akademię przyjechało dwóch ekspertów z  Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.  Rafał Lewonowski wystąpił z wykładem pod tytułem ,,Przedsiębiorczość na obszarach rewitalizacji”, natomiast Krzysztof Leończuk przybliżył temat ,,Przedsiębiorczości społecznej, czyli jak aktywizować mieszkańców”.

Bożena Teresa Zwolińska – Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, zaprezentowała zebranym „Pomysł Bielska Podlaskiego na rewitalizację w 2017 roku. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski”. Omówiła 16 zrealizowanych przedsięwzięć, ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Poinformowała, iż w ciągu 5 lat przeznaczono na rewitalizację  50,03 mln zł ogółem (przede wszystkim na tzw. działania twarde), które były sfinansowane:

 • środkami własnymi inwestorów – 30,17 mln zł, w tym: Miasto Bielsk Podlaski – 23,26 mln zł, MPEC SA – 3,99 mln zł, Powiat Bielski – 2,7 mln zł, Spółdzielnie  Mieszkaniowe – 0,2 mln zł, stowarzyszenia – 0,02 mln zł;
 • udziałem środków zewnętrznych – 17,2 mln zł, w tym: Unia Europejska – 13,6 mln zł, budżet państwa – 2,1 mln zł, inne jednostki samorządu terytorialnego dla Miasta Bielsk Podlaski przy rewitalizacji BDK – 1,5 mln zł (Powiat Bielski – 1 mln zł, Gmina Bielsk Podlaski – 0,5 mln zł).

Zastępca burmistrza zaprezentowała najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski. Są to:

,,Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina ,,Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne”, oraz ściśle z nim związane przedsięwzięcia: „Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej wokół Bielskiego Domu Kultury” oraz „Poprawa bezpieczeństwa i ładu komunikacyjnego” (w ulicy 3 Maja).       

Efekty:

 • poprawa istniejących nieoptymalnych rozwiązań komunikacyjnych w podobszarze rewitalizacji ,,Śródmieście”, uporządkowanie polityki parkingowej, zwłaszcza w pobliżu i wokół BDK;
 • stworzenie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego do organizowania imprez plenerowych w pobliżu Bielskiego Domu Kultury, np. gry w szachy na świeżym powietrzu lub innych gier zespołowych dla seniorów;
 • integracja osób samotnych, zwłaszcza starszych;
 • w ciągu 2 lat, w latach 2020-2022, z oferty Bielskiego Domu Kultury skorzystało blisko 50 tysięcy osób (w tym ok. 20 tysięcy on-line);
 • wprowadzono wiele nowych aktywności, w tym między innymi: przywrócono działalność kina, organizowane są lub współorganizowane seminaria, szkolenia i imprezy edukacyjno-kulturalne dla osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób niepełnosprawnych, a także dla organizacji pozarządowych. Utworzono Galerię Sztuki BDK, pracownię taneczną, sale muzyczne, studio nagrań. W studio zrealizowano kilkaset nagrań audio i wideo. Stworzono miejsce do funkcjonowania Klubów Seniora, zarówno w BDK jak i w plenerze, np. na terenie skweru  im. Izabeli Branickiej.
 • W ramach zorganizowanego Festiwalu Filmowego Niebieska Kropka powstała Pszczela Telewizja; utworzono Dyskusyjny Klub Filmowy, liczący od kilku do kilkudziesięciu osób w zależności od tematyki i prezentowanych filmów. W 2022 r. zostały posadowione na dachu BDK trzy pszczele ule, z myślą o edukacyjnej działalności pszczelarskiej dzieci i młodzieży; w związku z tym planowane są nasadzenia miododajnych roślin w donicach oraz na gruncie;

Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej (16 lokali, obecnie mieszka w nich 38 osób).

Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski (I i II etap)

 • zamontowano łącznie 2 378 sztuk lamp LED, 61 sztuk szaf sterujących oraz rozbudowano system sterowania oświetleniem, wymieniono 70 pieców węglowych, w  tym zamontowano 4 kotły na olej oraz 66 na pellet,
 • zakupiono i zamontowano w różnych częściach miasta 10 urządzeń do pomiaru poziomu zanieczyszczeń,
 • ponad 50% oszczędność energii elektrycznej w porównaniu do okresu przed wymianą oświetlenia na oświetlenie typu LED;
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach;
 • Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego w Warszawie w 2021r. w ramach konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2020 roku przyznał Miastu Bielsk Podlaski pierwszą nagrodę w kraju w kategorii „Oświetlenie dróg i terenów publicznych” za najlepszą inwestycję oświetleniową 2020 roku  uznając zadanie oświetleniowe realizowane w ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” za kompleksową realizację projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta.

Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka

Efekty środowiskowe i edukacyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski PSZOK-u:

 • masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez mieszkańców przekazanych na PSZOK w Bielsku Podlaskim w latach 2020-10.22022: 1 228,709 Mg
 • liczba mieszkańców, która skorzystała z PSZOK-u w Bielsku Podlaskim:

– w 2020 r. – 1 299 osób;

– w 2021 r. – 1 996 osób;

– od 1.01.2022 do 17.11.2022 r. – 1 792 osób.

Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim

Efekty:

 • prace rewitalizacyjne zostały przeprowadzone na 9,95 ha terenów zielonych w 6 lokalizacjach miasta Bielsk Podlaski:

– Park Królowej Heleny (pow. 1,2080 ha);

– Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski (pow. 5,5787 ha);

– park przy ul. Jagiellońskiej (pow. 1,2863 ha),

– park przy ul. Sosnowej (pow. 0,9530 ha);

– park przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej (pow. 0,6650 ha)

– park przy ul. Reja (pow. 0,2610 ha).

Przyjazne przestrzenie publiczne

Przedsięwzięcie realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe na terenie miasta, polegające na budowie 4 placów zabaw oraz 3 siłowni na świeżym powietrzu.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji

Efekty: długość preizolowanych sieci ciepłowniczych wybudowanych i przebudowanych w latach 2018-2022 – 2719,4 mb;

Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej budynku II LO z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4

 • nowo wybudowana hala sportowa będzie atrakcyjnym miejscem do spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz stworzy warunki do rozwoju ich kondycji sportowej oraz zdrowotnej.

Nie bez znaczenia były tak zwane miękkie projekty, takie jak:

 • „Zielona czytelnia – czytelnia na balkonie”,
 • „Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli  i rodziców”,
 • „Rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski”,
 • „Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski”,
 • „Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz punkt wsparcia dla rodziców (z osiedla POM)”,
 • „Świetlica Caritas – przyjazne miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego (Śródmieścia)”,

które adresowane były do osób najsłabszych, wykluczonych, potrzebujących pomocy.

Planowane jest rozpoczęcie przedsięwzięcia pt. „Przystosowanie Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” – II etap

Bank Gospodarstwa Krajowego w czerwcu 2022 r. wydał wstępną promesę dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na:

 • przebudowę istniejącego budynku przedszkola, oraz budowę nowego segmentu budynku wraz z łącznikiem, w którym powstaną m. in. nowe sale dydaktyczne, basen rehabilitacyjny wraz z zespołem szatniowo-sanitarnym, windą, gabinetami terapii indywidualnej, salą wielofunkcyjną, pomieszczeniami sanitarnymi, administracyjnymi i technicznymi oraz wykonaniem niezbędnych instalacji przyłączy;
 • zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku (ciąg jezdny, parkingi, wiata na kontenery, wiata na rowery, plac zabaw);
 • wyposażenie: specjalistyczno-rehabilitacyjne, pomieszczeń biurowych i sal oraz części basenowej;
 • przewidywana wartość inwestycji 11 000 000,00 zł, w tym:

–  dofinansowanie – 9 350 000,00 zł

–  udział własny – 1 650 000,00  zł

 • przewidywany okres realizacji – 31 grudnia 2024 r.

Zrealizowane inwestycje, zgodnie z zaproponowaną w 2017 r. wizją, mają przyczynić się do rozwiązywania problemów zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, a także technicznej. Obszar rewitalizacji powinien stać się  atrakcyjnym miejscem do życia seniorów, osób niepełnosprawnych, rozwoju zawodowego młodych mieszkańców miasta, miejscem atrakcyjnym dla ludzi przedsiębiorczych.  Inwestycje, jak również podejmowane działania ,,miękkie” w obszarze rewitalizacji, powinny zachęcać do aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, a także integracji mieszkańców. W LPR w obszarze rewitalizacji postawiono na czyste powietrze i energooszczędność.

Po prezentacjach i prelekcjach uczestnicy Akademii Rewitalizacji, w towarzystwie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego, udali się na spacer niektórymi obszarami rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, rozpoczynając go obejrzeniem Bielskiego Domu Kultury i jego zagospodarowaniem oraz zapoznaniem się z  bogatą ofertą świadczonych usług przez tę jednostkę.

Wydarzenie miało miejsce 21.11.2022

Tags: , , , , , , ,