Projekt „Rozbudowa dróg: nr 107363B ulicy Warzywnej i nr 107393B ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”

Biało-czerwona flaga Polski              Orzeł Biały herb Polski

 

Realizacja projektu została dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania: 3 171 251,45 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 673 693,99 zł

Realizacja: 2019-2020 r.

Cele projektu

Główne cele realizacji projektu to: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych, zachowanie jednorodności istniejącej sieci dróg pod względem spełniania tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej Bielska Podlaskiego a także zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych.

Rozbudowa ul. Warzywnej i ul. Pogodnej w Bielsku Podlaskim niesie za sobą wiele  korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa i płynności komunikacyjnej miasta. Przedmiotowa inwestycja pozytywnie wpłynie na rozładowania ruchu w środkowo-wschodniej części ośrodka, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji. Ponadto szereg zaprojektowanych rozwiązań technicznych znacząco ułatwi bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się mieszkańców. Rozbudowa ulic Warzywnej i Pogodnej w Bielsku Podlaskim ma również istotne znaczenie dla zapewnienia spójności sieci dróg publicznych. Po zrealizowaniu inwestycji opisywane ulice staną się wygodnym połączeniem między północnymi, południowo-wschodnimi i południowymi dzielnicami miasta. Inwestycja przyczyni się zatem do zwiększenia dostępności transportowej poprzez stworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Przeprowadzenie opisywanej inwestycji wynika również z potrzeb mieszkańców o czym świadczy aktywny udział Stowarzyszenia Razem w procesie przygotowywania dokumentacji, kierowanie pism do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz przedmiotowe wizyty w Urzędzie Wojewódzkim.

Zakres prac

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dwóch odcinków dróg gminnych, wraz z przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

  • nr 107363B, ul. Warzywnej wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą nr 2272B ul. Chmielną w Bielsku Podlaskim (Odcinek 1)
  • nr 107393B, ul. Pogodnej w Bielsku Podlaskim (Odcinek 2)

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie odcinek ul. Warzywnej o długości 667 m, z jezdnią z betonu asfaltowego. Ulica wyposażona zostanie w jednostronny chodnik zmiennej szerokości 2,8 – 3,0 m oraz jednostronną, dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m. Na ul. Pogodnej, o długości 616 m, wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego. Ulica wyposażona zostanie w chodnik jednostronny zmiennej szerokości 2,2-3,0 m. Po drugiej stronie drogi przeprowadzona zostanie ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,0 m.