PSZOK w Bielsku Podlaskim — działania informacyjno-edukacyjne

15 kwietnia 2021

ilustracja przedstawia dwa logotypy z napisami: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko oraz Unia Europejska Fundusz Spójności

Działania informacyjno-edukacyjne zrealizowane w ramach inwestycji budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W latach 2019-2020 Miasto Bielsk Podlaski wspólnie z Gminą Miejską Hajnówka realizowało projektu pod nazwą „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Projekt zrealizowano przy udziale dofinansowania unijnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.     

W wyniku przeprowadzenia zadania powstały dwa nowoczesne punkty selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK), wyposażone między innymi w magazyny, sprzęt, kontenery, wagi samochodowe, kontenery obsługi, miejsca parkingowe oraz ścieżki edukacyjne (wiaty, ławki, tablice informacyjne). Zakupione zostało również niezbędne do funkcjonowania PSZOK-ów wyposażenie oraz maszyny.

W nowych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych umieszczono również magazyny na surowce problemowe, pomieszczenia rzeczy używanych oraz pomieszczenia remontowe. Dzięki temu istnieje możliwość nadania rzeczom używanym tzw. drugiego życia. Operatorzy PSZOK-ów w trakcie obsługi obiektów będą dokonywać drobnych napraw przedmiotów dostarczonych przez mieszkańców miasta w celu ich dalszego wykorzystania.

W ramach projektu wykonano także szereg działań edukacyjno-informacyjnych, w tym między innymi opracowano:

 • ulotki o realizacji projektu,
 • prezentację multimedialną dla dzieci o tematyce związanej z segregacją odpadów,
 • prezentację multimedialną dla  młodzieży i dorosłych o zasadach prawidłowej segregacji odpadów: pobierz plik PDF; pobierz plik pptx

[Opis alternatywny prezentacji: W prezentacji wyjaśniono czym jest odpad, jak wiele odpadów powstaje w naszych domach, gdzie wyrzucane są odpady oraz jak należy z nimi postępować. Udzielono wskazówek jak ważne jest zapobieganie powstawaniu odpadów tj. ich redukowanie, odnawianie, odzyskiwanie poprzez nadanie im drugiego życia, naprawienie oraz unieszkodliwianie. Przedstawiono cykl życia odpadu. Omówiono segregację odpadów poprzez podział na podstawowe kategorie: tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, odpady bio oraz zmieszane. Przybliżono informacje na temat funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedstawiono ciekawostki na temat czasu rozkładania odpadów. Wyjaśniano jak ważne jest, aby samodzielnie nie spalać odpadów. Końcowa część prezentacji to część warsztatowa. Można w niej sprawdzić czy jesteśmy w stanie poprawnie zakwalifikować wskazane przez autora prezentacji odpady.]

 • ulotki, broszury i plakaty na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
 • emitowano spoty edukacyjne  w radio i telewizji,
 • na terenie obiektu PSZOK to jest przy ulicy Torowej 40 przygotowano ścieżkę edukacyjną.

Ścieżka jest wyposażona w 8 tablic informacyjnych, wiatę i ławki. Na tablicach w przystępny sposób przedstawiono szereg informacji na temat gospodarki odpadami. Z tablic dydaktycznych możemy uzyskać odpowiedzi między innymi na takie pytania jak:

 • co to jest PSZOK?
 • co się dzieje z naszymi odpadami?
 • jak długo rozkładają się odpady?
 • jak zapobiegać powstawaniu odpadów?
 • jakie są zasady segregacji odpadów?

Zapraszamy zorganizowane grupy do odwiedzenia ścieżki edukacyjnej. W celu ustalenia terminu i zasad organizacji zajęć prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim (telefon 85 731 8 233).

Na zakończenie realizacji Partnerzy projektu zorganizowali wideokonferencję on-line. W trakcie spotkania dokonano podsumowania realizacji projektu, przekazano informacje na temat zasad przekazywania odpadów na PSZOK, omówiono dalsze plany na realizację inwestycji z zakresu gospodarki opadami. Nagranie można obejrzeć klikając w poniższy link pod linkiem:

Kliknij w link, aby obejrzeć film w serwisie YouTube

Celem przeprowadzonych przez samorządy działań edukacyjnych jest promowanie prawidłowych zachowań proekologicznych, zachęcających przede wszystkich do segregacji odpadów. Wspólnie powinniśmy zadbać o nasze środowisko.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bielska Podlaskiego do korzystania z nowego obiektu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Torowej 40. Przez cały rok w PSZOK-u, bez dodatkowych opłat, prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych.

Tags: ,