Raport o stanie gminy za 2022 rok

31 maja 2023

Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że jest już dostępny raport o stanie gminy za 2022 rok. Opracowanie przedmiotowego dokumentu wynika z uregulowań zawartych w art. 28 aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Wyrażam nadzieję, że dokument ten, również dla Państwa, będzie cennym źródłem informacji o realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z wieloma instytucjami.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Stanowi on informację o zasobach gminy i działaniach podejmowanych przez samorząd w 2022 roku.

Raport o stanie gminy jest dostępny wszystkim zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce – Raport o stanie gminy.

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Pliki do pobrania