„Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”

Orzeł Biały herb Polski

 

Realizacja projektu została dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 406 575,86 zł

Całkowita wartość inwestycji: 790 126,79 zł

Realizacja:2020-2021 r.

Cele projektu

Główne cele realizacji projektu to: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych, zachowanie jednorodności istniejącej sieci dróg pod względem spełniania tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej Bielska Podlaskiego a także zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych.

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym miasta Bielsk Podlaski i służy jako droga dojazdowa do przyległych posesji. Poprzez istniejący układ drogowy ulic miejskich łączy ona prywatne nieruchomości z centrum miasta. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię żwirową, której stan określa się jako średni.

Rozbudowa ul. Mlecznej w Bielsku Podlaskim niesie za sobą korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa i płynności komunikacyjnej. Realizacja inwestycji usprawni komunikację i dojazd do prywatnych posesji. Szereg zaprojektowanych, rozwiązań technicznych znacząco ułatwi bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się mieszkańców. Ponadto ulica Mleczna jest ostatnią drogą o nawierzchni nieutwardzonej w tej części Bielska Podlaskiego. Planowana inwestycja jest zatem bardzo istotna, szczególnie z punktu widzenia spójności sieci dróg publicznych pod kontem jednorodności nawierzchni. Realizacja zadania przyczyni się również do utrzymania czystości dróg w mieście (ograniczenie wywożenia na drogi utwardzone kruszyw z ul. Mlecznej).

Zakres prac

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie jezdni o szerokości 6 m, z betonu asfaltowego,
  • budowę chodników ruchu pieszego,
  • budowę zjazdów na posesje,
  • budowę placu nawrotowego,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę sieci sanitarnej i wodociągowej,
  • wycinkę drzew i krzewów,
  • kompleksowe oznakowanie.