Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Ilustracja przedstawia schematyczny obrazek domu z piecem. Czerwony dom na czarnym tle.
15 września 2022

Kominiarze przestrzegają przed niebezpieczeństwem wynikającym z zaniedbanych kominów oraz niebezpiecznych form ogrzewania się.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy zorganizował kampanię społeczną pod hasłem „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”. Jej celem jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje – w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego – obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w powyższym punkcie — co najmniej raz na 3 miesiące;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w powyższym punkcie — co najmniej raz na 6 miesięcy.
  • z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Kominiarze przypominają też, że prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia. Z kolei brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie internetowej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

Tags: , , ,