Sfinalizowano projekt, którym objęte były m.in. 34 ulice oraz oczyszczalnia ścieków

7 listopada 2023

Zakończono realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W ramach tego projektu zrealizowano prace projektowe i roboty budowlane, a także usługi oraz zakup sprzętów. Projektem zostały objęte 34 ulice miasta Bielsk Podlaski, w których łącznie wybudowano około 15 km kanalizacji sanitarnej, około 10 km wodociągu i około 9 km kanalizacji deszczowej.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-082/17-00 została zawarta 19 grudnia 2017 r. Jej beneficjentem jest Miasto Bielsk Podlaski, natomiast Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu, na podstawie zawartego 27 lutego 2017 r. porozumienia.

Inwestycja obejmowała przeprowadzenie poniższych działań, w celu uporządkowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku Podlaskim.

Zadania zrealizowane przez beneficjenta – Miasto Bielsk Podlaski:

Zadanie nr 1 obejmowało budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”. Zadanie podzielone było na części:

  • cześć 1. dotyczyła ulic: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej;
  • cześć 2. dotyczyła ulic: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Czwartaków, Jagiellońskiej, Pronina, Prusa, Reja, Cegielnianej, Długosza, Dubicze, Dworskiej, Lotniczej, Reymonta, Strzelniczej, Świerkowej, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowej, Wodnej, Żurawiej.

Zadanie nr 2 obejmowało budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Zadanie dotyczyło ulic: 30 Lipca, Cegielnianej, Czwartaków, Prusa, Reja, Rejmonta, Tuwima, Andersa, Asnyka, Dubicze (na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotniczej, Pronina, Strzelniczej, Żurawiej.

Zadanie nr 12 obejmowało budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Zadania realizowane przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków – Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim:

Zadanie nr 3 polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Zadanie nr 4 podzielone było na części:

  • cześć 1. i 2. polegała na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową przepompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą.
  • cześć 3. polegała na wykonaniu systemu wizualizacji, monitoringu i sterowania pracą 11 sztuk lokalnych przepompowni ścieków położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Zadanie nr 5 obejmowało remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi.

Zadanie nr 6 dotyczyło zakupu i dostawy sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej, tj. pojazdu dwufunkcyjnego do czyszczenia i konserwacji kanalizacji oraz zestawu do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Zadanie nr 7 dotyczyło zakupu i dostawy sprzętu na potrzeby oczyszczalni ścieków, tj. ciągnika rolniczego z rozrzutnikiem osadów i ciągnika rolniczego z przyczepą do osadów.

Zadanie nr 8 dotyczyło zakupu i dostawy koparki do ładowania osadów.

Zadania realizowane wspólnie przez beneficjenta – Miasto Bielsk Podlaski oraz ponoszenia wydatków – Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim:

Zadanie nr 9 dotyczyło nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wybrany został inżynier kontraktu, który pełnił nadzór nad robotami budowlanymi zadań Miasta Bielsk Podlaski oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

Zadanie nr 10 obejmowało działania informacyjno-promocyjne projektu, m.in. broszury informacyjne i tablice promocyjne.

Zadanie nr 11 dotyczyło zarządzania projektem. W ramach zadania został wybrany wykonawca, który świadczy usługę pomocy technicznej dla jednostki realizującej projekt na potrzeby projektu. Zakres prac obejmował bieżące zarządzanie, administrowanie i monitorowanie wszelkich działań i zadań związanych z realizacją projektu, wspieranie jednostki realizującej projekt celem spełnienia wymogów i warunków zawartych w umowie o dofinansowanie POIS.02.03.00-0082/16, dokumentacji aplikacyjnej oraz obowiązujących aktów prawnych i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

***

Przypominamy mieszkańcom Bielska Podlaskiego, że każda nieruchomość ma obowiązek dokonania przyłączenia do sieci sanitarnej. Aby uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci sanitarnej, należy zgłaszać się do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Wszelkie informacje dotyczące wydania technicznych warunków można uzyskać pod numerem telefonu 85 731 82 30.

Poziomy pasek z dwoma logotypami: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko oraz Unia Europejska Fundusz Spójności

Tags: , , , ,