Warto zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego 2022

Grafika przedstawia czarny napis "budżet obywatelski" ja kremowym tle.
17 czerwca 2021

Kolejny raz zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku można składać projekty (zadania) na rok 2022. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 1 października 2021 r. do 8 października 2021 r. w formie elektronicznej oraz w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2022 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

Wzorem lat biegłych maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 400 tysięcy złotych.

Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty:

  • 250.000 zł – projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne);
  • 30.000 zł – projekt o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).

Projekt (zadanie) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) może  być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, po uzyskaniu zgody Zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

Projekt (zadanie) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek. Każdy mieszkaniec Bielska Podlaskiego może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załączniku poniżej) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Podpisanie przez pomysłodawcę Formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 1.10.2021 r. – 8.10.2021 r. w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego oraz w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy urzędu miasta.

Prawo udziału w głosowaniu mają  mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) i maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadania bieżące).

Pełna treść Uchwały Nr XXXVI/278/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021r. dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

Harmonogram konsultacji

1.07.2021 r. – 31.08.2021 r. – Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań) na rok 2022 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

1.09.2021 r. – 17.09.2021 r. – Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy do spraw Budżetu Obywatelskiego.

do 24.09.2021 r. – Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

1.10.2021 r. – 08.10.2021 r. – Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego.

1.10.2021 r. – 8.10.2021 r. – Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy Urzędu Miasta.

15.10.2021r. – przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania.

do 16.11.2021 r. – ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.

Pliki do pobrania
Tags: , , , , ,