Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

2 listopada 2021

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza uprawnione rodziny do udziału w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wnioski można składać od 29 października do 3 listopada 2021 roku.

Celem programu jest pomoc rodzinom popegeerowskim z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu. Wsparcie skierowane jest do osób, które łącznie spełnią następujące warunki udziału w projekcie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miasto Bielsk Podlaski, w którym funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej to jest: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (to jest w latach 2020-2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) oraz dostęp do internetu.

W dokumentach związanych z naborem należy podać adres zamieszkania wraz ze wskazaniem ulicy, numeru domu i mieszkania.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

  • załącznik nr 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy,
  • załącznik nr 2 – wniosek rodzica/opiekuna prawnego,
  • załącznik nr 3 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy,
  • załącznik nr 4 – wniosek ucznia, który ukończył 18. rok życia.

Dokumenty w formie papierowej należy składać od 29 października do 3 listopada 2021 r., do godziny 15:30, w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ulicy Kopernika 1.

W celu złożenia wniosku należy wypełnić  pliki przeznaczone do edycji (DOC) – (dostępne w załącznikach poniżej).

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania
Tags: , , , ,