Zadanie: Koncert Piosenki Anna German

22 marca 2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, złożonej na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Piosenki Anna German”.

 Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29.03.2023 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1 (biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: um@bielsk-podlaski.pl.

Niektóre załączniki nie spełniają wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych, bo w takiej formie zostały złożone przez podmiot zewnętrzny. Osoby o szczególnych potrzebach mają zapewniony dostęp alternatywny do publikowanych w nich treści poprzez kontakt z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 85 731 81 40.

Pliki do pobrania
Tags: ,