Zaprezentowano pomysł systemu indywidualnej segregacji odpadów

Mężczyzna - prelegent przemawia sugestywnie gestykulując. W tle, za stołem, siedzą trzy osoby, w tym burmistrz i zastępca burmistrza.
15 marca 2023

Spotkanie poświęcone wizji rozwoju miasta Bielsk Podlaski w zakresie gospodarki odpadami w zabudowie wielorodzinnej odbyło się 14 marca 2023 roku w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy i urzędnicy, na czele z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski Jarosławem Borowskim, przedstawiciele warszawskiej firmy T-Master, specjalizującej się w systemach indywidualnej segregacji odpadów (SISO), a także zainteresowani mieszkańcy miasta, w tym m.in. przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

– W związku ze zmianą przepisów dotyczących poziomu recyklingu, musimy – tak, jak prawie każdy samorząd w Polsce – podjąć działania prowadzące do zwiększenia stopnia segregowania odpadów – mówił burmistrz Jarosław Borowski, który powitał zgromadzonych i wprowadził ich w temat dyskusji.

Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska przedstawiła prezentację aktualnego stanu gospodarki odpadami w naszym mieście. Mówiła o ponoszonych przez miasto kosztach i dopłatach do systemu gospodarowania śmieciami, a także o zmieniających się wymogach prawnych, dotyczących osiąganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Podkreśliła też, że niespełnienie tych wymogów może narazić miasto na wysokie kary.

– Jeśli utrzymamy poziom recyklingu na obecnym poziomie, to prawdopodobna łączna kwota kar nałożonych z tytułu nieosiągnięcia poziomów przygotowania odpadów do ponownego użycia i nieprzekazania ich do recyklingu w latach 2023-2035 może wynieść ponad 18 mln zł. Kwota ta obniży wydatki na inne zadania miasta, np. na inwestycje, oświatę, kulturę, sport czy wynagrodzenia – podkreślała zastępca burmistrza Bożena Teresa Zwolińska.

Przedstawiciele firmy T-Master zaprezentowali możliwości swojego systemu indywidualnej segregacji odpadów, który umożliwia przypisanie ilości i rodzaju generowanych odpadów do konkretnego gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej. Przedstawili też „analizę techniczno-finansową na potrzeby wdrożenia rozwiązania techniczno-informatycznego, zwiększającego skuteczność selektywnej zbiórki odpadów w ramach osiedli zabudowy wielorodzinnej”, zleconą przez Miasto Bielsk Podlaski.

Analizą objęto 198 nieruchomości wielorodzinnych na terenie naszego miasta. Wynika z niej, że przy uruchomieniu SISO można byłoby zmniejszyć liczbę wiat śmietnikowych z 82 do 61 tzw. „gniazd”, a liczbę pojemników na śmieci z 634 do 583 modułów. Dotychczasowe śmietniki mogłyby zostać zastąpione przez wyposażone w elektronikę „gniazda”, złożone z modułów przeznaczonych na konkretne odpady. Dostęp do nich mieliby tylko mieszkańcy posiadający naklejki z kodem QR, które naklejaliby na wszystkie wrzucane worki z odpadami.

W ten sposób administrator systemu wiedziałby jakie śmieci i w jakiej ilości zostały wrzucone do którego pojemnika oraz z jakiego mieszkania śmieci te pochodziły. To pozwoliłoby na skuteczniejszą ich identyfikację i kontrolę segregacji na osiedlach wielorodzinnych, a także nakładanie kar na mieszkańców niesegregujących śmieci lub robiących to nieprawidłowo.

Z wyliczeń firmy T-Master wynika, że wprowadzenie takiego systemu w Mieście Bielsk Podlaski kosztowałoby dzisiaj 41, 976 mln zł. Na ewentualną realizację takiego projektu, nawet w częściowej formule, miasto musiałoby pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Byłaby też ona możliwa tylko we współpracy z zainteresowanymi wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Tymczasem, w celu poprawy jakości segregacji odpadów komunalnych, zachęcamy Państwa do korzystania w internetowej wyszukiwarki, która znajduje się na naszej stronie internetowej: Segregacja odpadów.

Tags: , ,