Zaproszenie do składania deklaracji do projektu „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców” – Termin składania deklaracji został przedłużony do 6.11.2023

11 października 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza do składania deklaracji do projektu „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców”.

Miasto Bielsk Podlaski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach którego będzie się ubiegać o dotację na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Projekt zostanie złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miasto Bielsk Podlaski informuje, że osoby zainteresowane pozyskaniem grantu na zakup i montaż magazynów ciepła oraz magazynów energii cieplnej mogą złożyć deklarację chęci przystąpienia do projektu pod nazwą „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

Warunki dotyczące projektu grantowego:

 1. Grantobiorcą może być osoba fizyczna, posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, zgłaszanym do Projektu, położonym w granicach administracyjnych Miasta Bielsk Podlaski. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 2. Grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.
 3. Dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i Beneficjentem projektu grantowego).

Warunki realizacji projektu:

 1. Pojemność magazynów energii elektrycznej/ciepła powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej/ciepła w urządzeniach OZE.
 2. Energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej lub magazynie energii cieplnej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).
 3. Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu energii cieplnej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko itd.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie, itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:

 1. wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:
 • magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,
 • inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.
 1. wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu ciepła – grantem mogą zostać objęte:
 • zasobniki ciepłej wody użytkowej zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,
 • zasobniki ciepłej wody użytkowej z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,
 • bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,
 • bufory ciepła z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,
 • bufory ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej stanowiące jedno kompletne urządzenie.

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych:

 1. magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6000 zł;
 2. magazyn ciepła – cena za zakup i montaż zasobnika c.w.u./buforu ciepła, nie może przekroczyć 6000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańca to minimum 15%.

Dofinansowanie będzie udzielane Grantobiorcom w formie refundacji kosztów poniesionych na magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła na budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie miasta.

Zapraszam wszystkie osoby spełniające kryteria udziału w projekcie do złożenia deklaracji udziału w projekcie. Oryginały deklaracji, podpisane przez właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, należy składać w terminie od 11.10.2023 do 6.11.2023* w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub drogą elektroniczną wysyłając skan podpisanej deklaracji na adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

Złożenie deklaracji nie oznacza otrzymania grantu. Deklaracja służy do oszacowania zapotrzebowania na magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

*wydłużenia terminu dokonano 26.10.2023

Pliki do pobrania
Tags: , , , , ,