Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

30 czerwca 2021

Miasto Bielsk Podlaski na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 w zw. z ust.4 pkt 2  ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944) ogłasza zmianę ogłoszenia o zmianie bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, opublikowanego 29 grudnia 2020 r.

 1. Podstawa prawna:

– art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 1  pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944);

– art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE. L. 2007.315.1 z 3.12.2007 r.).

 1. Data publikacji ogłoszenia zmieniającego: 30 czerwca 2021r.
 1. Nazwa i adres organizatora:

Miasto Bielsk Podlaski – reprezentowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, adres:

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1.

 1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE. L. 2007.315.1 z 3.12.2007 r.), powołanym do świadczenia usług w  zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych istniejących w dniu zawarcia umowy oraz utworzonych w okresie obowiązywania umowy na terenie Miasta Bielsk Podlaski i obszarze gminy, z którą Miasto Bielsk Podlaski zawarło lub zawrze porozumienie międzygminne o świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 1. Przewidywana data zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, termin rozpoczęcia świadczenia usług oraz przewidywany czas trwania umowy:
 • przewidywana data zawarcia umowy – listopad /grudzień 2021r.,
 • przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług – 1 styczeń 2022r.,
 • przewidywany czas trwania umowy – do 10 lat.
 1. Na podstawie art.23 ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020r., poz. 1944), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Strona internetowa organizatora,
 • Tablica informacyjna: ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.