Zmiana stawki za śmieci od 1 kwietnia 2022 r.

21 marca 2022

24 lutego 2022 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr XLVII/353/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 881).

W związku z tym od 1 kwietnia 2022 r. będą obowiązywały następujące stawki:

  • 29 zł od osoby miesięcznie obowiązywać będzie dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  • 58 zł od osoby miesięcznie obowiązywać będzie w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Nie ulega zmianie wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania, które wynosi 2 zł od osoby.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma  zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  wyliczone na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość: narodziny, zgon, zmiana miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady komunalne zobowiązani są właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów.
W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwałą Nr XLVII/352/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne od 1 kwietnia 2022 r. przestaje obowiązywać zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej przez rodzinę wielodzietną.

Wpłat należy dokonywać w terminie do 15 każdego miesiąca bez wezwania.

Apel o uczciwość

Szanowni Państwo jeśli nie wpisujemy wszystkich domowników do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłaty za nich ponoszą inni. To nie jest uczciwe!

Koszt odbioru śmieci musi być ponoszony przez wszystkich wytwarzających odpady, a nie wyłącznie przez część mieszkańców naszego miasta.

Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z ilości zadeklarowanych osób w deklaracji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie nowej deklaracji.

Apelujemy do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli dokument niezgodnie ze stanem faktycznym, aby zgłaszali się w celu złożenia poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nawet trzy lata wstecz wraz z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Stosownie do art. 262 i art. 262a Ordynacji podatkowej strona, która pomimo prawidłowego wezwania podatkowego nie stawiła się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, będąc do tego zobowiązana, lub bezzasadnie odmówiła złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, może zostać ukarana karą porządkową do 2800 zł.

Tags: , , , , , ,