Zniżki za kompostowanie bioodpadów

ilustracja przedstawia logo z literÄ… "i" oraz napis "informacja"
8 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, zgodnie z treścią uchwały nr XXXI/243/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Zwolnienie to adresowane jest jedynie do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zadeklarowanie przez właściciela nieruchomości posiadania kompostownika przydomowego i wyliczenia przysługującego zwolnienia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja może być złożona:

1) osobiście w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;

2) za pośrednictwem poczty;

3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dostępny jest w zakładce „Druki”.

Jednocześnie od właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych nie będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości bioodpady podlegające kompostowaniu oraz nie będą one przyjmowane  w PSZOK-u.

Ponadto zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia burmistrzowi miasta lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartej w deklaracji ze stanem faktycznym,

Burmistrz Miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej.

Zgodnie z art. 6k ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ponowne skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tags: , ,