Nabór wniosków o grant – montaż instalacji fotowoltaicznych

18 października 2021

Ilustracja przedstawia cztery banery na poziomym pasku: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, województwo Podlaskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W związku z Zarządzeniem nr 459/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 października 2021 r. dotyczącym realizacji projektu pod nazwą „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” niniejszym zapraszam mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski do składania wniosków o przyznanie grantu.

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4 Projekty grantowe.

Nabór wniosków potrwa 21 dni kalendarzowych, zostanie otwarty z dniem 19.10.2021 r. i zakończony dnia 8.11.2021 r. o godzinie 16:00. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia – decyduje data i godzina wpływu. Wnioski złożone do innych instytucji nie będą rozpatrzone.

Podstawowe zasady:

 1. Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy gospodarstw domowych z terenu Miasta Bielsk Podlaski.
 2. Instalacje nie mogą mieć większej mocy niż 5 kWp.
 3. Wysokość dofinansowania – 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
 4. Maksymalne koszty kwalifikowalne instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść 7 000,00 zł za 1 kWp.
 5. Grantobiorca zobowiązany jest posiadać prawo własności, współwłasności lub inny tytuł prawny do budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, na którym planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych.
 6. Energia elektryczna wytworzona w instalacjach OZE, zainstalowanych w ramach Projektu, musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, w tym agroturystycznej oraz działalności gospodarczej.
 7. Złożenie ankiety badającej zapotrzebowanie na instalacje OZE na przełomie 2019/2020 roku było niezbędne do złożenia przez Miasto wniosku o dofinansowanie i nie jest równoważne z zakwalifikowaniem się do projektu. Należy złożyć wniosek o grant w trakcie trwania naboru.
 8. Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy na przełomie 2019/2020 roku złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE, będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami.
 9. Dodatkowe punkty będą przyznawane za kartę dużej rodziny i za niepełnosprawność.
 10. Po zakończeniu naboru wniosków, mieszkaniec, który zostanie ujęty na liście podstawowej dokona rozeznania rynku poprzez samodzielne pozyskanie 3 ofert potencjalnych Wykonawców wraz z uproszczoną dokumentacją i wybór Wykonawcy. Mieszkaniec poinformuje pisemnie Miasto Bielsk Podlaski o wyborze oferty i przedłoży pozyskane oferty do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru (przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania zamieszczono poniżej).
 11. Zawarcie Umowy z Wykonawcą i montaż instalacji jest możliwe dopiero po podpisaniu z Miastem umowy o powierzenie grantu.
 12. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refundacji, tj. Grantobiorca w pierwszej kolejności z własnych środków opłaca fakturę/rachunek na rzecz Wykonawcy, natomiast Miasto Bielsk Podlaski po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę grantu zwraca 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
 13. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana zapoznać się z zamieszczonym poniżej regulaminem udzielania dofinansowania oraz dokumentacją konkursową.

Przy oszacowaniu mocy instalacji na podstawie zużycia energii z uwzględnieniem kierunku geograficznego, pochylenia, sprawności instalacji i 20% nierozliczonej energii przez lokalnego operatora sieci, można skorzystać z bezpłatnego doradztwa Inspektora Nadzoru.

Dyżury Inspektora Nadzoru: wtorki i czwartki (począwszy od 21.10.2021 r. do końca naboru wniosków o grant) od godz. 16:30 do godz. 19:00, pokój nr 15 w siedzibie Urzędu Miasta. W związku z sytuacją epidemiologiczną możliwy jest również kontakt e-mail z Inspektorem Nadzoru: linkd@op.pl

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej w 1 egzemplarzu w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski (wejście główne do budynku). Przy składaniu wniosków prosimy o kontakt z pracownikiem biura podawczego. Każdy wniosek będzie oznaczony datą i godziną wpływu. W przypadku braku bezpośredniego kontaktu z pracownikiem biura podawczego i wrzuceniem dokumentów do skrzyni, wniosek opatrzony zostanie godziną wpływu zgodną z godziną zakończenia pracy urzędu danego dnia.

Do wniosku o grant należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości (kopia aktu własności, odpisu z księgi wieczystej/numer elektronicznej księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania budynkiem),
 • kopie faktur za prąd za rok 2020,
 • upoważnienie do występowania w imieniu współwłaściciela – jeżeli dotyczy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego – jeżeli dotyczy.

Wnioski o udzielenie grantu zostaną rozpatrzone i ocenione pod względem zgodności z regulaminem naboru w ciągu maksymalnie 60 dni od dnia zakończenia naboru. Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu.

W przypadku, gdy budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca będzie zobowiązany uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych wraz z załącznikami (link do strony: https://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/umieszczanie-na-zabytku-urzadzen-tablic-reklam-oraz-napisow.html). Więcej informacji na temat zgody Konserwatora zabytków można uzyskać na stronie: http://wuoz.bialystok.pl/kolektory-sloneczne-na-zabytkach/. Przed rozpoczęciem montażu instalacji Grantobiorca jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (dotyczy budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej).

Etapy realizacji projektu:

I SKŁADANIE WNIOSKU O GRANT
regulamin (formularz PDF)
– wniosek o grant:
• Wniosek o grant (formularz WORD, formularz PDF)
Upoważnienie do występowania w imieniu współwłaścicieli (wzór WORD)
– publikacja listy podstawowej i rezerwowej Grantobiorców
– podpisanie umowy o powierzenie grantu:
Umowa o powierzenie grantu (formularz PDF)
Weksel i deklaracja wekslowa (formularz PDF)

II WYŁONIENIE WYKONAWCY
– zaproszenie Wykonawców do złożenia ofert:
Zapytanie ofertowe (wzór WORD)
Minimalne parametry instalacji (formularz PDF)
– formularze ofert Wykonawców:
Formularz ofertowy (wzór WORD)
Uproszczona dokumentacja techniczna (wzór PDF)
– wybór oferty Wykonawcy:
Wybór oferty wykonawcy (wzór WORD)
– sprawdzenie wybranej oferty przez Inspektora Nadzoru
– podpisanie umowy z Wykonawcą:
Umowa z Wykonawcą (proponowany wzór WORD)

III REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE
– realizacja montażu instalacji
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej:
Protokół odbioru instalacji (wzór WORD)
• Efekty ekologiczne grantu (formularz WORD, formularz PDF)
Karta informacji o ilości wyprodukowanej energii (wzór WORD)
• Inne (zgodne z regulaminem)
– sprawdzenie dokumentacji powykonawczej przez Inspektora Nadzoru
– odbiór wykonanej instalacji
– rozliczenie końcowe Grantobiorcy z Wykonawcą

IV WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
– wniosek o wypłatę grantu (formularz WORD, formularz PDF)

V WYPŁATA GRANTU

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową zamieszczonych dokumentów dla osób niepełnosprawnych, informacji na temat ich treści udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pod numerem telefonu 690 606 816.
Szczegółowych informacji w zakresie naboru udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w godzinach 9:00 – 13:00 (pokój nr 112, tel. 690 606 816, 690 607 120).

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Tags: , , , ,