Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Bielsk Podlaski zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-17

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jednak, pomimo starań redaktorów strony, pewne materiały opublikowane na stronie mogą być niedostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że:

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • zostały wytworzone w innych instytucjach w oparciu o zasady u nich obowiązujące.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności Urszulą Gościk, um@bielsk-podlaski.pl, tel. +48 85 731 81 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać wskazanie, o jaki element strony chodzi. W takim żądaniu należy podać swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe, dokładny adres podstrony na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść, opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności, Urząd Miasta Bielsk Podlaski może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, lub osoba żądająca określi dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Odpowiedź na zapewnienie dostępności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy w ocenie osoby wnioskującej sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe ma ona prawo złożyć skargę do urzędu miasta.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stan dostępności cyfrowej

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków oraz innymi udogodnieniami wprowadzonymi pod kątem czytników ekranu.

Przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

W całym serwisie włączony jest tak zwany „fokus”, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Zachowano kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Przygotowujący materiały i dokumenty do zamieszczenia na stronę internetową dochowują staranności, by pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności cyfrowej.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki – na przykład na urządzeniach mobilnych.

Strona internetowa jest wyposażona w ułatwienia umożliwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące, niekorzystające z technologii asystujących. Materiały są odczytywane na głos przez lektora po kliknięciu w kafelek z opisem „Czytaj artykuł (lektor)”.

W wyraźnie umiejscowionym i wyodrębnionym menu, oznaczonym piktogramem osoby na wózku inwalidzkim, znajdują się pomocne funkcje pod nazwą: „ustawienia dostępności”, tj.:

 • zwiększ tekst/zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Jasne tło
 • Podkreślenia odnośników (linków)
 • Czytelna czcionka
 • Tłumacz języka migowego

Zmiana rozmiaru strony: przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna

Wejście do budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski usytuowane jest od ul. Kopernika 1.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną zawierającą adres urzędu.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Schody zewnętrzne zostały oznakowane poziomymi, kontrastowymi pasami antypoślizgowymi. Do budynku prowadzą drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, które otwierają się automatycznie. Drzwi wejściowe są przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi w kolorze żółtym kontrastującym z otoczeniem.

Obok budynku urzędu znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku za pierwszymi drzwiami po lewej stronie znajduje się Biuro Podawcze, które pełni również funkcje punktu informacyjnego. W wyposażeniu urzędu znajduje się urządzenie dla osób niewidomych i słabowidzących – „Step-Hear”. Jest to systemem udźwiękowienia otoczenia, informacji i orientacji umiejscowiony na każdej z czterech kondygnacji urzędu. Umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się oraz samodzielne odnajdowanie miejsc docelowych na poszczególnych piętrach urzędu za pomocą komunikatów głosowych. Piloty do tego urządzenia znajdują się w Biurze Podawczym.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Usługa może być dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Dodatkowo pracownica biura podawczego posiada na poziomie podstawowym umiejętności komunikacji językiem migowym.

Poręcze schodów wyposażone są w nakładki brajlowskie, które w dyskretny sposób informują osoby z niepełnosprawnością wzroku, dokąd prowadzą schody.

W budynku jest winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Kabina windowa wyposażona jest w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacze piętrowe i komunikator głosowy o lokalizacji windy na poszczególnych kondygnacjach urzędu. Drzwi windy zostały oznakowane pasami ostrzegawczymi w kolorze żółtym kontrastującym z otoczeniem.

Drzwi do wszystkich pokoi urzędu oznaczono w alfabecie brajla. Informacja o numerze pokoju znajduje się na wysokości klamki.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W toalecie został zamontowany system SOS. Jest to przycisk pociągowy, który znajduje się w pobliżu muszli toaletowej, tak aby osoba korzystająca z WC, która potrzebuje pomocy mogła pociągnąć za sznurek przycisku pociągowego. Wówczas znajdujący się w pokoju 11 sygnalizator optyczno-akustyczny poinformuje o konieczności udzielenia pomocy.

Stopnie schodów wewnętrznych w budynku oznakowane zostały pasami żółtymi, poziomymi, kontrastowymi o chropowatej powierzchni.

Słupy/filary na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze budynku oznakowane zostały, na dwóch wysokościach poziomymi pasami ostrzegawczymi w kolorze żółtym kontrastującym z otoczeniem.

W urzędzie można skorzystać z lupy elektronicznej do czytania drobnego tekstu oraz z ramek do składania podpisów. Lupa znajduje się w pokoju 11. Ramki do precyzyjnego składania podpisu znajdują się w pokojach na parterze: 3, 6, 8, 11, 16, na pierwszym piętrze: 105, 106, na drugim piętrze: 200, 208, 215. W sytuacji kiedy zaistnieje potrzeba na innych stanowiskach skorzystania z tego typu ułatwienia, ramki również będą dostępne.

W budynku jest pętla indukcyjna. W sytuacji zainteresowania skorzystaniem z urządzenia przez osobę z niepełnosprawnością słuchu czy osobę korzystającą z aparatów słuchowych lub implantów należy zgłosić to w pokoju 11.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.