Dodatek dla podmiotów wrażliwych

20 października 2022

Podmioty wrażliwe, zużywające ciepło na potrzeby własnej działalności, mogą już składać wnioski o wypłatę jednorazowego dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które:

 1. ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 2. główne źródło ciepła wpisały lub zgłosiły do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB);
 3. posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej.

Lista podmiotów wrażliwych:

 1. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 3. noclegownie albo ogrzewalnie,
 4. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. podmioty systemu oświaty,
 6. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
 7. podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,
 8. kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 9. podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 10. podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 11. ochotnicza straż pożarna,
 12. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 13. rodzinne domy pomocy albo mieszkania chronione,
 14. centra integracji społecznej,
 15. kluby integracji społecznej,
 16. warsztaty terapii zajęciowej albo zakłady aktywności zawodowej,
 17. organizacje pozarządowe
 18. spółdzielnie socjalne

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Po tym terminie złożone wnioski o wypłatę dodatku pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

 • na piśmie w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. M. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za pomocą „Profilu zaufanego”.

Dodatek wyniesie 40 procent różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z dwóch lat do wyboru z pośród ostatnich trzech lat.

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat, czyli z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska dostępnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Pliki do pobrania
Tags: , , ,