Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert (2024-26)

4 stycznia 2024

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

1. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Miasta Bielsk Podlaski do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w latach 2024-2026.

2. Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
  3. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

3. Zadaniem Komisji konkursowych będzie:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przedłożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, ul. Kopernika 1 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

7. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 11 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 517 z późn. zm.) i § 19 ust. 1 i ust. 2 załącznika do Uchwały Rady Miasta Nr LXXI/547/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Pliki do pobrania
Tags: , ,