Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim

2 lipca 2021

    Orzeł Biały herb Polski

 

Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim

Realizacja projektu została dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 2 813 613,37 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 325 163,66 zł

Realizacja: 2019-2021 r.

Cele projektu

Główne cele realizacji projektu to: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych, zachowanie jednorodności istniejącej sieci dróg pod względem spełniania tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej Bielska Podlaskiego a także zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych.

Realizacja zadania umożliwi m.in. zapewnienie ciągłości ulicy Ogrodowej, która jest jedną z najdłuższych ulic Bielska Podlaskiego. Rozbudowa drogi przyczyni się do zwiększenia jej przepustowości, wpłynie na przyspieszenie komunikacji między północną częścią miasta i jego centrum.

Ponadto realizacja zadania niesie za sobą korzyści w zakresie poprawy płynności komunikacyjnej. Szereg zaprojektowanych, rozwiązań technicznych znacząco ułatwi bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się mieszkańców, przedsiębiorców, a także osób korzystających z zakładów usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowych dróg.

Zakres prac

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, wraz z budową i przebudową infrastruktury, trzech odcinków dróg gminnych:

  • drogi nr 107325B, ul. Ogrodowej od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej (Odcinek nr 1) – 2019 r.;
  • drogi nr 107325B, ul. Ogrodowej od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej (Odcinek nr 2) – 2020 r.;
  • drogi nr 107369B, ul. Wschodniej od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej (Odcinek nr 3 ) – 2021 r.

Zakres prac na odcinku 1 (ul. Ogrodowa od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej) obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej (szerokość 6 m, długość 553 m), obustronnych chodników, pasów postojowych dla samochodów osobowych (26 stanowisk), zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.

Na ul. Ogrodowej od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej (Odcinek 2) wykonana zostanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (szerokość 5 m, długość 577 m), zjazdy indywidualne, odwodnienie drogi, oświetlenie uliczne.

Prace na odcinku 3 (ulicy Wschodniej od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej) będą polegały na wykonaniu: jezdni z betonu asfaltowego (szerokość 6 m, długość 504 m), chodników, zjazdów, parkingów z kostki brukowej, pasów zieleni, oświetlenia ulicznego. Wybudowana i przebudowana zostanie również infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Więcej informacji o projekcie

zakończenie prac budowlanych

Tags: , , , ,