Wspieraj Seniora – zakupy na telefon

29 października 2020

Bielscy seniorzy – w wieku co najmniej 70 lat – mogą liczyć na wsparcie przy robieniu podstawowych zakupów. Aby z niego skorzystać powinni zadzwonić pod ogólnopolski numer infolinii 22 505 11 11.

Usługa ta realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim dzięki przystąpieniu Miasta Bielsk Podlaski do ogólnopolskiego programu „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domów seniorów, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii. Skierowany jest do osób, które nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby (np. artykułów spożywczych czy środków higieny) poprzez wsparcie rodziny czy przyjaciół.

Program jest realizowany do 31 grudnia 2020 roku. Senior płaci za zakupy, ale nie za usługę ich dostarczenia!

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu? Osoba starsza, w wieku 70 lat i więcej, powinna zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu – pod numer 22 505 11 11. Zgłoszenie seniora (mieszkańca miasta) zostanie odebrane przez pracowników infolinii i poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgłoszenia pod numer infolinii można dokonywać siedem dni w tygodniu, jednak ich realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka – od godziny 7:30 do godziny 15:30. Zgłoszenia, które na infolinię wpłyną w weekend, będą rozpatrywane od poniedziałku kolejnego tygodnia.

Pracownik MOPS-u zweryfikuje to zgłoszenie kontaktując się telefonicznie z seniorem i ustali rodzaj potrzebnego wsparcia. Pamiętajmy, że pracownik socjalny za każdym razem przedstawi się, poda stanowisko i nazwę instytucji, którą reprezentuje. Zweryfikuje też wiek seniora, jego potrzeby i przedstawi możliwości programu. Poprosi seniora o dokładne (ilościowe i jakościowe) określenie niezbędnych artykułów, które mają być kupione. Poinformuje też, że za wartość zakupów płaci senior.

Zamówienia zakupów będą składane przez bielski MOPS w dwóch sieciach sklepów z branży ogólnospożywczej. I to sklepy zajmą się dowozem zakupów. Koszty przygotowania i dowozu zakupów pokryje MOPS jako realizator programu. Senior zapłaci tylko za zakupy w momencie ich dostarczenia. Podstawą płatności jest paragon fiskalny, a płatność można uregulować gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń w stosunku do osoby podającej się za dostawcę zakupów nie należy otwierać drzwi. Senior powinien niezwłocznie zawiadomić policję dzwoniąc pod  telefonu alarmowego: 112.

W szczególnie uzasadnionej sytuacji usługą wsparcia w ramach Programu można objąć osobę poniżej 70. roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do pracownika socjalnego.

Szczegółowy sposób realizacji usługi wsparcia dla seniorów w ramach programu „Wspieraj Seniora” z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim – „Wspieraj Seniora”

Więcej informacji o programie można znaleźć też w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej – „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”