Wyniki naboru wniosków o grant — montaż instalacji fotowoltaicznych

29 grudnia 2021

Ilustracja przedstawia cztery banery na poziomym pasku: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, województwo Podlaskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”, Miasto Bielsk Podlaski publikuje listę podstawową i rezerwową wniosków ocenionych pozytywnie oraz wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania.

W celu podpisania umowy o powierzenie grantu, zakwalifikowani mieszkańcy, których wnioski zostały ujęte na liście podstawowej, proszeni są o kontakt telefoniczny (tel. 690 606 816, 690 607 120) w celu ustalenia terminu podpisania umowy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Dla zabezpieczenia zwrotu grantu grantobiorca jest zobowiązany podpisać weksel in blanco na rzecz grantodawcy. Jednocześnie przypominamy, że nie jest możliwe pozyskanie grantu, jeżeli instalacja została zainstalowana przed podpisaniem umowy.

Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu wynosi 30 dni od dnia otrzymania pisma o pozytywnej ocenie wniosku. Zgodnie z rozdziałem 7. Regulaminu udzielania dofinansowania, niepodpisanie umowy o powierzenie grantu we wskazanym terminie powoduje wykluczenie wnioskodawcy z dalszej części projektu.

Wnioski znajdujące się na liście podstawowej aktualnie wyczerpują pulę środków przeznaczonych na granty. Mieszkańcy znajdujący się na liście rezerwowej będą mogli wziąć udział w projekcie w przypadku rezygnacji grantobiorców z listy podstawowej lub wygenerowania oszczędności w budżecie projektu.

Po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, ale przed rozpoczęciem robót, grantobiorca musi pozyskać 3 oferty potencjalnych wykonawców. Oferty muszą spełniać minimalne parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do Regulaminu udzielania dofinansowania. Mieszkaniec poinformuje pisemnie Miasto Bielsk Podlaski o wyborze oferty i przedłoży wszystkie pozyskane oferty wraz z uproszczoną dokumentacją techniczną do weryfikacji przez inspektora nadzoru. Dopiero po zatwierdzeniu oferty będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym wykonawcą oraz rozpoczęcie prac montażowych. Dokumenty potrzebne do wyboru wykonawcy znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków w Etapach realizacji projektu w punkcie II: WYŁONIENIE WYKONAWCY.

Dodatkowych informacji w zakresie projektu udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w godzinach pracy urzędu (pokój nr 112, tel. 690 606 816, 690 607 120).

Prosimy o ponowne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dofinansowania, wzorem umowy o powierzenie grantu oraz etapami realizacji projektu, w tym z pkt. II – WYŁONIENIE WYKONAWCY, pod poniższym linkiem:

Nabór wniosków o grant – montaż instalacji fotowoltaicznych

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową zamieszczonych dokumentów dla osób niepełnosprawnych, informacji na temat ich treści udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pod numerem telefonu: 690 606 816, 690 607 120.

Pliki do pobrania
Tags: , , , ,