Uwaga obowiązek! Spisz źródła ciepła w budynku

2 listopada 2021

Szanowni Mieszkańcy, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że na terenie Miasta Bielsk Podlaski jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, itp. znajdujących się na terenie naszego miasta.

Obowiązek ten wynika z zapisów uchwały nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej’’ (zmienionej uchwałą nr XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.).

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji umożliwi dokonanie oceny skali potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie umożliwi również lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych.

Złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Niemniej jednak nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę.

W związku z powyższym, w celu realizacji nałożonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na naszą gminę obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. wypełnioną ankietę należy złożyć w wybrany sposób:

  • osobiście wrzucając do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1,
  • listownie na adres Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,
  • wysyłając elektronicznie na adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl.

Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego i podania wszystkich danych do ankiety pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa – numer telefonu 85 731 81 30 lub 690 607 834. Ostatecznie możliwe jest również wypełnienie ankiety w Urzędzie Miasta, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 107.

WAŻNE: jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankietyzacji wśród najbliższych i sąsiadów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas.

Pliki do pobrania
Tags: ,